Podstawowa insulina i uklad sercowo-naczyniowy i inne wyniki

W swoim raporcie na temat redukcji wyników przy początkowym badaniu interakcji glarginy (ORIGIN) Gerstein i in. (Wydanie 26 lipca) konkludują, że leczenie insuliną glargine miało neutralny wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka. Wykazano związek biologiczny pomiędzy insuliną glargine a proliferacją komórek nowotworowych.2 Jednakże dostępne dowody in vivo nie wykazały związku między leczeniem glarginą a rakiem. Ten kontrowersyjny i trudny problem nie może być rozwiązany przez porównanie dwóch grup pacjentów z zaburzeniami glikemii na czczo, upośledzoną tolerancją glukozy lub cukrzycą typu 2, którzy zostali wybrani do oceny złożonych wyników sercowo-naczyniowych. Co więcej, kilka czynników etiologicznych, które są kluczowe dla kancerogenezy, nie zostały uwzględnione w badaniu ORIGIN. Obejmują one dawkę i czas trwania leczenia lekami takimi jak sulfonylomoczniki (potencjalne promotory raka) i metforminą (potencjalnym antagonist ą nowotworu), zmniejszenie leczenia insuliną u 3883 6264 pacjentów (62%), którzy przerwali glargine tymczasowo lub na stałe, oraz mała dawka terapii glargine (mediana, 0,3 do 0,4 U na kilogram masy ciała) bez stratyfikacji według przypadku lub dawki. Niedokładna identyfikacja raka (określona, prawdopodobna lub możliwa) i krótki okres obserwacji dla karcynogenezy są dodatkowymi problemami. Rygorystyczne i specjalnie zaplanowane badania uwzględniające znane czynniki zakłócające3 są nadal wymagane w celu ustalenia, czy ryzyko raka jest zwiększone u pacjentów leczonych glargine.
Riccardo Vigneri, MD
Centrum Medyczne Garibaldi-Nesima, Catania, Włochy
to
Paolo Vigneri, MD, Ph.D.
Lucia Frittitta, MD, Ph.D.
University of Catania, Catania, Włochy
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
3 Referencje1. ORIGIN Trial Investigators. Podstawowa insulina i układ se rcowo-naczyniowy oraz inne wyniki w dysoglikemii. N Engl J Med 2012; 367: 319-328
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Shukla A, Grisouard J, Ehemann V, i in. Analiza szlaków sygnałowych związanych z proliferacją komórek stymulowanych przez analogi insuliny w ludzkich liniach nabłonka sutka. Endocr Relat Cancer 2009; 16: 429-441
Crossref Web of Science
3. Johnson JA, Carstensen B, Witte D, i in. Cukrzyca i rak (1): ocena związku czasowego między cukrzycą typu 2 a występowaniem raka. Diabetologia 2012; 55: 1607-1618
Crossref Web of Science
W przeciwieństwie do oczekiwań leczenie insuliną podstawową, w porównaniu ze standardową opieką, nie spowodowało istotnego zmniejszenia śmiertelności z wszystkich przyczyn (15,2% w porównaniu do 15,4%) lub śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych (9,3% vs. 9,2%) w badaniu ORIGIN. Pacjenci w grupie otrzymującej insulinę otrzymywali jednocześnie metforminę (47% pa cjentów) lub sulfonylomoczniki (25%), ale różnica w poziomie hemoglobiny glikowanej w porównaniu ze standardową opieką pozostała klinicznie nieistotna po 6 latach (6,3% w porównaniu z 6,5%). Wydaje się zaskakujące, że pacjenci w grupie leczenia standardowego, którzy przyjmowali tylko metforminę (60%) lub sulfonylomocznik (47%), wykazywali stabilny poziom hemoglobiny glikowanej w całym badaniu (mediana, 6,4% w punkcie wyjściowym). Pacjenci, którzy zostali włączeni do badania European Exenatide (EUREXA), o podobnym czasie trwania cukrzycy i obserwacji, wykazali 54% niepowodzenie leczenia (stężenie hemoglobiny glikowanej,> 6,5%), gdy glimepiryd był stosowany w skojarzeniu z metforminą.1 Metformina a także sulfonylomoczniki to schemat powiązany z niekorzystnym wynikiem w kilku badaniach, w tym dwie metaanalizy.2.3 Ponieważ insulina może być aterogenna, 4 i metformina może być ochronna zarówno przed chorobą sercowo-naczyniową, jak i nowotworem, 5 danych ch arakteryzujących występowanie i umieralność należy zgłaszać pacjentom z podstawowej grupy insulinowej, odnotowując wyniki u osób, które przyjmowały lub nie przyjmowały metforminy.
Guntram Schernthaner, MD
Rudolfstiftung Hospital, Wiedeń, Austria
guntram. Kot
Craig J. Currie, Ph.D.
Cardiff University, Cardiff, Wielka Brytania
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Gallwitz B, Guzman J, Dotta F, i in. Eksenatyd dwa razy na dobę w porównaniu z glimepirydem w zapobieganiu pogorszeniu glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 z niewydolnością metforminy (EUREXA): otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie. Lancet 2012; 379: 2270-2278
Crossref Web of Science
2. Rao AD, Kuhadiya N, Reynolds K, Fonseca VA. Czy połączenie sulfonylomocznika i metforminy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych lub zgonów z jakiejkolwiek przy czyny ?: metaanaliza badań obserwacyjnych. Diabetes Care 2008; 31: 1672-1678
Crossref Web of Science Medline
3 Lamanna C, Monami M, Marchionni N, Mannucci E. Wpły [patrz też: Gliwice stomatolog, leczenie żylaków, dermatologia estetyczna ]

[przypisy: chłoniak z komórek płaszcza, badania przed ciążą pakiet, naturalne mydło ]