Efekty jakosci zycia specyficznego dla prostaty przesiewowego antygenu

width=999Badanie Heijnsdijk i wsp.1 (wydanie 16 sierpnia) wykazało ogólny wzrost tylko 56 lat życia skorygowanych o jakość (QALY) na 1000 mężczyzn, którzy przeszli badanie przesiewowe antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w europejskim badaniu z randomizacją w zakresie badań przesiewowych w przypadku raka prostaty (ERSPC), 2 ale może to być przesadą korzyści z dwóch innych względów. Po pierwsze, w ostrym kontraście z badaniem przesiewowym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, 3, w którym zastosowane terapie były dobrze zrównoważone pomiędzy badanymi pacjentami i nieskrzytowanymi pacjentami, u których zdiagnozowano wczesny etap raka prostaty, wystąpiła duża rozbieżność między grupami przesiewowymi i nieekranowanymi w ERSPC pod względem rozkładu leczenia. Pacjenci z nowotworami wykrytymi podczas badań przesiewowych częściej niż osoby, u których nie przeprowadzono badań przesiewowych, byli leczeni z wyczekiwaniem (18,6% w porównaniu z 10,1%), a najn owsze dane z przełomowej interakcji między prostatą a testem obserwacji (PIVOT) korzyści przeżycia z radykalną chirurgią w porównaniu do obserwacji.4 To może teraz potencjalnie zmienić obliczenia użyteczności dla tych dwóch zabiegów o wiele bardziej na rzecz czujnego oczekiwania. Po drugie, więcej pacjentów w grupie kontrolnej niż w grupie badanej było leczonych hormonami (29,3% w porównaniu do 14,9%), co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych i przedwczesnej śmierci.5 Może to zwiększać liczbę zgonów związanych z rakiem prostaty w grupie kontrolnej , a także obniżenie względnej jakości życia tej grupy.
Ian E. Haines, FRACP, FACh.PM
Monash University, Melbourne, VIC, Australia
net.au
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
5 Referencje1. Heijnsdijk EAM, Wever EM, Auvinen A, et al. Wpływ jakościowych badań przesiewowych antygenów s pecyficznych dla prostaty. N Engl J Med 2012; 367: 595-605
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
2. Schroder FH, Hugosson J, Roobol MJ, i in. Badania przesiewowe i śmiertelność z powodu raka prostaty w randomizowanym badaniu europejskim. N Engl J Med 2009; 360: 1320-1328
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
3. Andriole GL, Grubb RL III, Buys SS, i in. Śmiertelność wynika z randomizowanego badania przesiewowego raka prostaty. N Engl J Med 2009; 360: 1310-1319 [Erratum, N Engl J Med 2009; 360: 1797].
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
4. Wilt TJ, Brawer MK, Jones KM, i in. Radykalna prostatektomia a obserwacja w przypadku zlokalizowanego raka prostaty. N Engl J Med 2012; 367: 203-213 [Erratum, N Engl J Med 2012; 367: 582.]
Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline
5. Nanda A, Chen MH, Braccioforte MH, Moran BJ, D Amico AV. Zastosowanie terapii hormonalnej w raku prostaty i śmiertelno ści u mężczyzn z zastoinową niewydolnością serca lub zawałem mięśnia sercowego wywołaną chorobą wieńcową. JAMA 2009; 302: 866-873
Crossref Web of Science Medline
Heijnsdijk i in. wykazać, że korzyści z badania przesiewowego PSA zostały zmniejszone przez utratę QALY po stwierdzeniu raka prostaty u mężczyzn w wieku od 55 do 69 lat. Chcielibyśmy zaproponować kwestię do rozważenia. Ludzie w większości krajów rozwiniętych żyją dłużej; na przykład średni wiek populacji Japonii rośnie w tempie niespotykanym w historii świata. Średnia długość życia wynosi 79,4 lat dla mężczyzn, a średnia długość życia 77-letniego mężczyzny wynosi 10,1 lat.1 Wiele samorządów lokalnych w Japonii zapewnia bezpłatną kontrolę PSA bez limitu wiekowego, co jest kontrowersyjną polityką. Zachorowalność związana z rakiem prostaty u mężczyzn w wieku powyżej 70 lat przekracza 350 przypadków na 100 000. Należy rozważyć korzyści z badań p rzesiewowych starszych mężczyzn. Ponieważ analizy według przedziału wiekowego pomogłyby wyjaśnić tę kwestię, interesują nas dane dotyczące starszej podgrupy pacjentów w tym ważnym badaniu.
Doktor Masayoshi Nagata, Ph.D.
Szpital Uniwersytecki w Tokio, Tokio, Japonia
com
Tetsuya Tanimoto, MD
Klinika Navitas, Tokio, Japonia
Masahiro Kami, MD, Ph.D.
University of Tokyo, Tokyo, Japan
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem.
2 Referencje1. Raport z badania populacji w 2012 r., Roczne sprawozdanie na temat zdrowia, pracy i dobrostanu w 2012 r. Tokio: Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, 2012 r.

2. Centrum kontroli nowotworów i usług informacyjnych. Statystyki dotyczące raka w Japonii 2011. Tokio: National Cancer Center, 2011.

Odpowiedź
Autorzy odpowiadają: Nie zgadzamy się z Haines em, że istnieje duża rozbieżność w rozkładzie leczenia między badaną i kontrolną grupą badania ERSPC. Oczywiście celem badania przesiewowego jest osiągnięcie znaczącej zmiany w rozkładzie etapów, po którym następuje skuteczniejsze leczenie lec [więcej w: leczenie endometriozy, kardiologia, stomatolog poznań ]
[patrz też: chłoniak z komórek płaszcza, badania przed ciążą pakiet, naturalne mydło ]