Podstawowa insulina i uklad sercowo-naczyniowy i inne wyniki

W swoim raporcie na temat redukcji wyników przy początkowym badaniu interakcji glarginy (ORIGIN) Gerstein i in. (Wydanie 26 lipca) konkludują, że leczenie insuliną glargine miało neutralny wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka. Wykazano związek biologiczny pomiędzy insuliną glargine a proliferacją komórek nowotworowych.2 Jednakże dostępne dowody in vivo nie wykazały związku między leczeniem glarginą a rakiem. Ten kontrowersyjny i trudny problem nie może być rozwiązany przez porównanie dwóch grup pacjentów z zaburzeniami glikemii na czczo, upośledzoną tolerancją glukozy lub cukrzycą typu 2, którzy zostali wybrani do oceny złożonych wyników sercowo-naczyniowych. Co więcej, kilka czynników etiologicznych, które są kluczowe dla kancerogenezy, nie zostały uwzględnione w badaniu ORIGIN. Obejmują one dawkę i czas trwania leczenia lekami takimi jak sulfonylomoczniki (potencjalne promotory raka) i metforminą (potencjalnym antagonist ą nowotworu), zmniejszenie leczenia insuliną u 3883 6264 pacjentów (62%), którzy przerwali glargine tymczasowo lub na stałe, oraz mała dawka terapii glargine (mediana, 0,3 do 0,4 U na kilogram masy ciała) bez stratyfikacji według przypadku lub dawki. Continue reading „Podstawowa insulina i uklad sercowo-naczyniowy i inne wyniki”

Efekty jakosci zycia specyficznego dla prostaty przesiewowego antygenu

width=999Badanie Heijnsdijk i wsp.1 (wydanie 16 sierpnia) wykazało ogólny wzrost tylko 56 lat życia skorygowanych o jakość (QALY) na 1000 mężczyzn, którzy przeszli badanie przesiewowe antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w europejskim badaniu z randomizacją w zakresie badań przesiewowych w przypadku raka prostaty (ERSPC), 2 ale może to być przesadą korzyści z dwóch innych względów. Po pierwsze, w ostrym kontraście z badaniem przesiewowym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, 3, w którym zastosowane terapie były dobrze zrównoważone pomiędzy badanymi pacjentami i nieskrzytowanymi pacjentami, u których zdiagnozowano wczesny etap raka prostaty, wystąpiła duża rozbieżność między grupami przesiewowymi i nieekranowanymi w ERSPC pod względem rozkładu leczenia. Pacjenci z nowotworami wykrytymi podczas badań przesiewowych częściej niż osoby, u których nie przeprowadzono badań przesiewowych, byli leczeni z wyczekiwaniem (18,6% w porównaniu z 10,1%), a najn owsze dane z przełomowej interakcji między prostatą a testem obserwacji (PIVOT) korzyści przeżycia z radykalną chirurgią w porównaniu do obserwacji.4 To może teraz potencjalnie zmienić obliczenia użyteczności dla tych dwóch zabiegów o wiele bardziej na rzecz czujnego oczekiwania. Po drugie, więcej pacjentów w grupie kontrolnej niż w grupie badanej było leczonych hormonami (29,3% w porównaniu do 14,9%), co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych i przedwczesnej śmierci.5 Może to zwiększać liczbę zgonów związanych z rakiem prostaty w grupie kontrolnej , a także obniżenie względnej jakości życia tej grupy.
Ian E. Haines, FRACP, FACh.PM
Monash University, Melbourne, VIC, Australia
net.au
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Continue reading „Efekty jakosci zycia specyficznego dla prostaty przesiewowego antygenu”

Beztlenowy system stymulacji przezcewnikowej

Bezmianowe rozruszniki serca można bezpiecznie wszczepić na prawym przedsionku i wykazano, że dobrze funkcjonują podczas krótkookresowych badań kontrolnych.1,2 Jednak populacja, dla której odpowiedni jest tryb stymulacji, pozostaje do ustalenia. Pacjenci w badaniu Reynolds i wsp. (Problem z 11 lutego) 2 były w podeszłym wieku (średni wiek, 76 lat), a większość miała nadciśnienie, migotanie przedsionków lub oba – trzy znane czynniki ryzyka dla przyszłej niewydolności serca z lub bez zachowanej frakcji wyrzutowej. Ponadto istotna mniejszość pacjentów cierpiała na zastoinową niewydolność serca (17,0%) lub pozostawiony blok lewej odnogi pęczka Hisa (13,5%) podczas implantacji. Kliniczne zastosowanie wszczepionych urządzeń do monitorowania i leczenia rytmu wykracza poza zwykłe zarządzanie rytmem i staje się platformą do leczenia chorób przewlekłych, w tym w szczególności niewydolności serca. Bezołowiowe stymulatorowe stymulatory wierzchołkowe nie za pewniają stymulacji przedsionkowo-komorowej ani monitorowania impedancji klatki piersiowej, oddychania, snu ani poziomu aktywności. Continue reading „Beztlenowy system stymulacji przezcewnikowej”

Wczesne i pózne pozajelitowe odzywianie u krytycznie chorych dzieci

Raport firmy Fivez i in. (Wydanie z 24 marca) sugeruje wyższość opóźnionego w porównaniu do wczesnego żywienia pozajelitowego, chociaż opóźnienie spowodowało częstsze epizody hipoglikemii, które zostały prawidłowo włączone jako wynik drugorzędny. Krótkie epizody hipoglikemii uznano za nieistotne klinicznie, ale nie jest to potwierdzone w dostarczonych odnośnikach.2,3. W badaniu McKinlay i wsp. 2 pacjentów leczono w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi co najmniej 47 mg na decylitr ( wyższe niż 40 mg na decylitr w badaniu przeprowadzonym przez Fivez i wsp.), a tylko 47% noworodków przyjęto na oddział intensywnej terapii noworodków (ICU), co wskazuje, że były względnie zdrowe. W artykule Mesotten i wsp. Continue reading „Wczesne i pózne pozajelitowe odzywianie u krytycznie chorych dzieci”

Marsz nauki – prawdziwa historia AD 3

Ta nierównowaga przyczynia się do naruszeń nauka jest zepsuta , począwszy od twierdzeń o wszechobecności błędu medycznego, aż do stwierdzenia, że korzyści płynące z naszych terapii są zawsze zbyt duże, a ryzyko nierozpoznane. Prawdziwa niepewność, jeśli nie szczery fałsz, wielu z tych twierdzeń jest w ten sposób zaciemniona. Tymczasem konsekwentne wrażenia naukowe nieczyste gry są łatwo uogólnione na całe przedsięwzięcie naukowe, gdy następnym razem ludzie napotkają dowody, w które raczej nie uwierzą. Zmiana opowiadania
W tym naładowanym środowisku, w jaki sposób informujemy, że nauka z natury ma przerwy, ale nie jest zepsuta? Argumentując przeciwko marszowi na rzecz nauki, Robert Young, geolog przybrzeżny, który jest zaniepokojony pogarszaniem się upolitycznienia zagadnień, takich jak nauka o klimacie, wezwał naukowców, aby poszli do swoich społeczności i zapoznali ludzi z procesem naukowym.8 Potrzebujemy gawędziarzy – napisał , Nie maszerujących. Pozostając sympatycznym do impetu marszerów, zgadzam się zasadniczo z Youngiem: straciliśmy kontrolę nad opowiadaniem o nauce i potrzebujemy znaleźć sposoby, aby to powtórzyć.
Znany psycholog Daniel Wegner, który zmarł w 2013 r. Continue reading „Marsz nauki – prawdziwa historia AD 3”

Azytromycyna i ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych AD 2

Kryteria te zostały sformułowane w celu wykluczenia osób o wysokim ryzyku zgonu z przyczyn niezwiązanych z krótkotrwałym działaniem leków proarytmicznych (tabele i 2 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu). Kwalifikujący się członkowie kohorty mieli 30 do 74 lat, nie mieli zagrażającej życiu choroby bez krążenia, nie dostali diagnozy nadużywania narkotyków lub mieszkali w domu opieki w poprzednim roku i nie byli hospitalizowani w ciągu ostatnich 30 dni. Aby zapewnić odpowiednie dane dla zmiennych badania, członkostwo kohortowe wymagało co najmniej 365 dni rejestracji w Medicaid i regularnego korzystania z opieki medycznej. Badanie obejmowało również dopasowane okresy kontrolne (o długości zbliżonej do przebiegu antybiotykoterapii), podczas których nie było zastosowania badanych antybiotyków. Dla każdej kwalifikującej się recepty na azytromycynę, zidentyfikowaliśmy cztery takie okresy kontrolne, które były dopasowane do częstotliwości24 zgodnie z wynikiem skłonności, który obliczono ze 153 współzmiennych (Tabela 3 w Dodatku Uzupełniającym). Osoby w grupie kontrolnej musiały spełniać kryteria kwalifikujące w dniu, w którym rozpoczął się okres kontrolny i nie mogły stosować żadnych badanych antybiotyków w ciągu poprzednich 30 dni. Continue reading „Azytromycyna i ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych AD 2”

Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 4

Wśród pacjentów w wieku 12 lat lub młodszych, którzy otrzymywali artesunat pirronarydyny, współczynnik skuteczności wyniósł 99,1% (111 na 112 pacjentów, 95% CI, 95,1 do 100), co było podobne do odsetka pacjentów w wieku powyżej 12 lat ( 99,2% [632 z 637 pacjentów]; 95% CI, 98,2 do 99,7). W grupie przyjmującej meflochinę i artesunat skuteczność była również podobna u pacjentów w wieku 12 lat lub młodszych oraz u pacjentów w wieku powyżej 12 lat, o wskaźniku skuteczności 100% (63 z 63 pacjentów, 95% CI, 94,3 do 100) i 97,4% (297 z 305 pacjentów, 95% CI, 94,9 do 98,9), odpowiednio. Skorygowany wskaźnik skuteczności w dniu 28 w populacji z protokołem wynosił co najmniej 96,6% we wszystkich ośrodkach dla obu terapii z wyjątkiem Mae Ramat, Tajlandia, gdzie wskaźnik skuteczności w grupie otrzymującej meflochinę plus artesunate wynosił 94,7% (89 z 94 pacjentów, 95% CI, 88,0 do 98,3) (tabela 4 w dodatkowym dodatku). Tabela 1. Tabela 1. Odpowiednia odpowiedź kliniczna i parazytologiczna (ACPR) w populacji, której celem jest leczenie. Continue reading „Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparum AD 4”

Zastosowanie inhibitorów selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny w ciąży i ryzyko wad wrodzonych cd

wiek matki (poniżej 35 lat w porównaniu do 35 lat lub więcej), wykształcenie mateczne (12 lat lub mniej w porównaniu z ponad 12 lat), otyłość przedwczesną (wskaźnik masy ciała [w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokość w metrach] <30 vs. .30), palenie tytoniu przez matkę lub spożywanie alkoholu od miesiąca przed do 3 miesięcy po zapłodnieniu, matczyne stosowanie kwasu foliowego od miesiąca przed do miesiąca po zapłodnieniu, roczny dochód rodziny (mniej niż 20 000 20 000 USD lub więcej), singleton versus ciąża mnoga, parytet (bez poprzednich żywych urodzeń w porównaniu z jednym lub większą liczbą poprzednich żywych urodzeń) oraz obecność lub brak nadciśnienia tętniczego w okresie przedporodowym. Potencjalne czynniki zakłócające zostały po raz pierwszy ocenione pod kątem związków z ekspozycją SSRI oraz z każdą z określonych wad i zostały wykluczone z regresji logistycznej, jeśli ich usunięcie spowodowało zmianę oszacowania ryzyka na mniej niż 10%. Wszystkie czynniki zakłócające zachowane w modelu dla dowolnej wady zostały uwzględnione w ostatecznych modelach wszystkich defektów. Niemowlęta matek z cukrzycą typu lub 2 z grupy prenatalnej zostały wyłączone z dostosowanych analiz z powodu silnego związku cukrzycy z wadami wrodzonymi. Continue reading „Zastosowanie inhibitorów selektywnego wychwytu zwrotnego serotoniny w ciąży i ryzyko wad wrodzonych cd”

Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem

Huikeshoven et al. (Wydanie z 22 marca) doniesienie o ponownym rozpoznawaniu plam z wina porto po terapii laserem pulsacyjnym. Urządzenie i stałe zmienne stosowane w tym badaniu nie były optymalne, co minimalizowało efekt terapeutyczny i najprawdopodobniej zwiększało nawrót plam z wina porto-wego, umożliwiając wielu naczyniom pozostanie niewrażliwych na leczenie.
Postępy w technologii lasera pulsacyjno-barwnikowego dzięki zastosowaniu większych rozmiarów plamek, wyższych gęstości energii, zmieniających się szerokości impulsów i dynamicznego chłodzenia pozwalają na bardziej skuteczne leczenie plam z wina porto poprzez większe podgrzewanie naczyń i głębsze uszkodzenie naczyń.2 Ulepszona technologia dąży do niejednorodności rozmiarów naczyń krwionośnych charakterystycznych dla plam z wina porto
Każde badanie oceniające reakcję plam z wina porto-wego na leczenie powinno obejmować analizę opartą na lokalizacji anatomicznego zniekształcenia i wieku pacjenta. W porównaniu z innymi obszarami twarzy i szyi wykazano, że plamy z wina porto na środku twarzy reagują mniej skutecznie na leczenie i są bardziej prawdopodobne nawroty. Continue reading „Rewizja plam z wina portowego 10 lat po zabiegu laserem”

Perinatal Substance Abuse: Wyniki badań i implikacje kliniczne ad

Inni nie poświęcają zbyt wiele uwagi. Najważniejszym z nich jest zakłócanie ekspozycji na leki przez czynniki socjodemograficzne i współistniejące warunki, takie jak depresja. Warunki te mogą mieć istotny wpływ na zdolność opiekuńczą rodzica. Dodatkowe kwestie metodyczne kluczowe dla badań z udziałem ludzi to wybór perspektywicznego lub retrospektywnego projektu; kwestia uprzedzenia wyboru; kwestia błędu pomiaru; i wybór analiz statystycznych. Te luki są w pewnym stopniu uwzględnione, ale brak pogłębionej, zintegrowanej dyskusji budzi niepokój. Continue reading „Perinatal Substance Abuse: Wyniki badań i implikacje kliniczne ad”