Pirymidyna-artesunat jest opartą na artemisyninie terapią skojarzoną ocenianą w leczeniu malarii Plasmodium falciparumAD 3

Recrudescence zdefiniowano jako wykrycie co najmniej jednego pasującego allelicznego prążka w wysoce polimorficznych genach kodujących białka powierzchniowe merozoitu P. falciparum (MSP1 i MSP2) i białka bogatego w glutaminian (GLURP) .14,15 Ta analiza została przeprowadzona za pomocą próbki otrzymane na początku badania w porównaniu do otrzymanych po 7 dniu. Wyniki
Wyniki skuteczności określono na podstawie definicji WHO.12 Pierwszorzędowym wynikiem była odpowiednia odpowiedź kliniczna i pasożytnicza (tj. Aparasitemia, bez względu na temperaturę w pachach i bez objawów wcześniejszego niepowodzenia leczenia) w dniu 28, skorygowana o ponowną infekcję za pomocą PCR genotypowanie. Drugorzędowymi punktami końcowymi były: odpowiednia odpowiedź kliniczna i pasożytnicza bez korekty w przypadku ponownego zakażenia, czas klirensu pasożyta (czas od pierwszej dawki do bezproblemowej aparazytemii, ustalony na podstawie dwóch kolejnych negatywnych wyników zarejestrowanych co najmniej 7 i do 25 godzin od siebie), czas klirensu gorączki (czas od pierwszej dawki do apyreksji ustalony na podstawie dwóch kolejnych odczytów temperatury normalnej zarejestrowanych co najmniej 7 i do 25 godzin od siebie) oraz proporcje pacjentów, którzy byli aparasitami lub apyretycznymi w dniach 1, 2 i 3. Uwzględniono punkty końcowe odpowiednia odpowiedź kliniczna i pasożytnicza w dniu 42 i czasie klirensu gametocytów. Wyniki bezpieczeństwa zostały oparte na częstości występowania zdarzeń niepożądanych, wynikach analizy moczu i innych klinicznych testach laboratoryjnych oraz wynikach elektrokardiografii.
Analiza statystyczna
Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę leczniczą i byli równoważni populacji bezpieczeństwa. Populacja objęta protokołem obejmowała wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację, ukończyli pełny cykl leczenia lub mieli wczesną niewydolność leczenia przed zakończeniem leczenia, otrzymali dane dotyczące wyniku dla pierwotnego punktu końcowego skuteczności w dniu 28 i przestrzegali protokołu w stopniu, w jakim umożliwić ocenę skuteczności.
Pierwszorzędową analizę skuteczności oceniano dla populacji na podstawie protokołu. Niekorzystność artesunianu pirronarydyny do meflochiny i artesunatu została przyjęta, jeśli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności (obliczona metodą Newcombe-Wilsona) dla różnicy w odpowiedniej klinicznej i pasożytniczej odpowiedzi, skorygowanej o reinfekcję, nie była mniejsza. niższe niż -5%. Jeśli artesunat pirronarydyny nie był gorszy, wyższość (P <0,05) badano za pomocą dwustronnego testu chi-kwadrat. Obliczono również dokładny dwustronny 95-procentowy przedział ufności (obliczony z limitów Pearsona-Cloppera) dla pierwotnego punktu końcowego. Podobne analizy przeprowadzono dla nieskorygowanej odpowiedniej odpowiedzi klinicznej i pasożytniczej, wyników w 42 dniu oraz populacji, która miała zamiar leczyć.
Analizy Kaplana-Meiera z post hoc z użyciem testu logarytmicznego wykorzystano do porównania częstości nawrotów i ponownych infekcji. Dane zostały ocenzurowane dla pacjentów bez zdarzenia (ponowne wystąpienie lub ponowne zakażenie) w ostatniej dostępnej dla oceny pasożytów ocenie. W przypadku dużych odchyleń od protokołu, dane dla pacjentów bez zdarzenia były cenzurowane przy ostatniej ocenie pasożyta przed naruszeniem protokołu. W populacji, która miała zamiar leczyć, szacunki Kaplana-Meiera były również wykorzystywane do analizy czasu pasożyta, gorączki i klirensu gametocytów. (Plan analizy statystycznej jest dostępny w protokole.)
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Liczby pacjentów, którzy zostali poddani skriningowi, przydzieleni do grupy leczenia i włączeni w populację w ramach protokołu. Niektórzy pacjenci oceniani pod kątem kwalifikowalności mieli więcej niż jeden powód wykluczenia z randomizowanej populacji i zostali policzeni dwukrotnie. EKG oznacza elektrokardiogram.
Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała 1271 pacjentów; 848 otrzymało artesunat pirronarydyny, a 423 otrzymało meflochinę i artesunat (Figura 1). Wyjściowa charakterystyka w dwóch grupach leczenia była podobna (patrz Tabela w dodatkowym dodatku, dostępna na stronie). Pacjenci z centrów azjatyckich stanowili 1033 z 1271 pacjentów (81,3%) (tabela 2 w dodatkowym dodatku).
Skuteczność
Pirydyrynian pirronarydyny nie był mniejszy niż meflochina i artesunat w pierwotnym wyniku: odpowiednia odpowiedź kliniczna i pasożytnicza w populacji na protokół w dniu 28, skorygowana o reinfekcję z zastosowaniem genotypowania PCR. W tym celu skuteczność w grupie otrzymującej artesunian pirronarydyny wynosiła 99,2% (743 z 749 pacjentów, 95% przedział ufności [CI], 98,3 do 99,7), a w grupie otrzymującej meflochinę i artesunat 97,8% (360 z 368 pacjentów , 95% CI, 95,8 do 99,1), z różnicą traktowania 1,4 punktu procentowego (95% CI, 0,0 do 3,5, P
[przypisy: nefrolog Wrocław, leczenie dzieci, oprogramowanie stomatologiczne ]
[hasła pokrewne: jąkanie toniczne, jak wygląda półpasiec, emanera cena ]