piła ekonom ad

Dlatego przeprowadziliśmy prospektywne, randomizowane badanie wieloośrodkowe, aby porównać skuteczność i toksyczność aerozolu pentamidyny (300 mg co cztery tygodnie) ze skutecznością i toksycznością trimetoprimu-sulfametoksazolu (960 lub 480 mg raz na dobę) u pacjentów zakażonych HIV z CD4 liczba komórek poniżej 200 na milimetr sześcienny. Metody
Pacjenci
Pacjenci byli rekrutowani z ambulatoriów 12 holenderskich szpitali i duńskiego szpitala, od lutego 1990 r. Protokoły i formularze zgody zostały zatwierdzone przez komisję ds. Badania każdego szpitala biorącego udział w badaniu. Pacjenci byli włączeni do badania, jeśli byli seropozytywni pod względem HIV, jak określono za pomocą testu immunoenzymatycznego związanego z enzymem i metodą Western blot, mieli stężenie limfocytów CD4 obwodowych krwi poniżej 200 na milimetr sześcienny, mieli wskaźnik Karnofsky ego wynoszący co najmniej 60 i mieli 16 lat lub starszych. Pacjenci byli wykluczeni, jeśli wcześniej mieli epizod PCP, byli leczeni trimetoprymem-sulfametoksazolem lub pentamidyną w ciągu dwóch miesięcy od wejścia do badania, byli znani z nietolerancji trimetoprimu-sulfametoksazolu lub pentamidyny, mieli liczbę neutrofilów poniżej 1000 na objętość sześcienną milimetr (1,0 × 109 na litr), liczba płytek krwi poniżej 50 000 na milimetr sześcienny (50 x 109 na litr), poziom aminotransferazy w surowicy lub alaninowej asparaginianu przekraczał trzykrotnie górną granicę normy dla szpitala lub poziom kreatyniny w surowicy powyżej 4,5 mg na decylitr (400 .mol na litr).
Projekt badania
Po tym, jak pacjenci wyrazili świadomą zgodę, zostali oni przypisani do jednego z trzech następujących schematów leczenia w centralnej randomizacji: 300 mg aerosolizowanego izsetionianu pentamidyny podawanego co cztery tygodnie, 480 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu (80 mg trimetoprimu i 400 mg sulfametoksazol) podawany raz na dobę lub 960 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu (odpowiednio 160 mg i 800 mg) podawanych raz dziennie. Leczenie nie było zaślepione. Pentamidynę rozpuszczono w 6 ml destylowanej wody i aerozolowano przez okres od 35 do 40 minut za pomocą nebulizera Respirgard II połączonego ze źródłem sprężonego powietrza o przepływie powietrza 6 litrów na minutę. Pacjent pozostał w pozycji pionowej podczas zabiegu. Aby zapobiec skurczowi oskrzeli, 5 mg albuterolu (salbutamolu) w 2 ml roztworu aerozolizowano przez 15 minut przed podaniem pentamidyny. Każde leczenie było nadzorowane przez doświadczoną pielęgniarkę.
Ocena i działania następcze
Przy wejściu lekarz prowadzący (który był również lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej pacjenta) przejął historię każdego pacjenta i przeprowadził badanie fizykalne, badania krwi (w tym pełną morfologię krwi, testy czynności wątroby, pomiar stężenia kreatyniny w surowicy i liczbę komórek CD4), radiografia klatki piersiowej i test dyfuzji tlenku węgla. Co najmniej co cztery tygodnie przeprowadzono wywiad z pacjentem i odnotowano wszelkie nowe objawy lub działania niepożądane. Wszystkie badania krwi powtarzano co miesiąc, z wyjątkiem liczby komórek CD4, które wykonywano co trzy miesiące. Każdy lekarz został poinformowany, że terapia może zostać przerwana na 7 do 10 dni w celu oceny wpływu wycofania leku na ciężkie reakcje. Dopuszczalne było stosowanie środków przeciwhistaminowych
[podobne: emanera cena, pirymidyna, skuteczny lek na odchudzanie ]