piła ekonom ad 5

Jeden pacjent z grupy otrzymującej 480 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu zmarł z powodu rozsianego zakażenia wirusem cytomegalii, jednej z encefalopatii HIV, jednego z kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i dwóch zespołu wyniszczenia wirusa HIV. Pięciu pacjentów w grupie otrzymującej 960 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu zmarło z jednej z następujących przyczyn: rozsianej kryptokokozy, chłoniaka nieziarniczego, encefalopatii HIV, zespołu wyniszczenia HIV i samobójstwa. Chociaż wykonano niewiele sekcji zwłok, obserwacja kliniczna wykazała, że zgony te były spowodowane chorobami innymi niż PCP. Rysunek 2. Rysunek 2. Prawdopodobieństwo przeżycia bez zdarzeń niepożądanych, jako funkcja czasu w procesie. TMP-SMX oznacza trimetoprim-sulfametoksazol.
Tabela 3. Tabela 3. Działania niepożądane wymagające przerwania badania leku. Trzydziestu siedmiu pacjentów musiało przerwać przyjmowanie leków, ponieważ nie mogli tego tolerować. Dwóch pacjentów z grupy pentamidyny zatrzymało się po 313 i 456 dniach z powodu kaszlu i skurczu oskrzeli pomimo podawania albuterolu. Siedemnastu pacjentów przyjmujących 480 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu i 18 pacjentów przyjmujących dawkę 960 mg miało działania niepożądane wymagające przerwania leczenia. Działania niepożądane nie zagrażały życiu i składały się z gorączki (temperatura> 39 ° C), uogólnionego egzantemu, nudności i wymiotów. Żaden pacjent nie miał ciężkiej neutropenii (<500 neutrofili na milimetr sześcienny [0,5 × 109 na litr]). Łączna częstość zdarzeń niepożądanych po trzech miesiącach wyniosła zero w grupie pentamidynowej, 21% (przedział ufności 95%, 12 do 32%) w grupie otrzymującej 480 mg trimetoprimu-sulfametoksazolu i 26% (przedział ufności 95%, 17 do 38 procent) w grupie otrzymującej 960 mg (P <0,001). Średnia liczba dni do wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów leczonych 480 mg trimetoprymu-sulfametoksazolu wynosiła 57 (zakres od 7 do 191) w porównaniu z 16 dniami (zakres od 5 do 35) u pacjentów leczonych 960 mg (P = 0,02) (ryc. 2 i tabela 3). Nie zaobserwowano różnic między dwoma grupami trimetoprym-sulfametoksazolem w typach działań niepożądanych (Tabela 3). Ani PCP, ani śmierć nie wystąpiły u 37 pacjentów, którzy przerwali leczenie początkowe z powodu działań niepożądanych. Leczenie zmieniono z trimetoprim-sulfametoksazolu na pentamidynę u 31 z 35 pacjentów z niepożądanym działaniem leku. Średnia długość obserwacji tych 31 pacjentów po zmianie leczenia wynosiła 362 dni (zakres od 10 do 596). Pozostałe 4 z tych 35 pacjentów i 2 pacjentów, którzy nie mogli tolerować pentamidyny, nie przyjmowali leku profilaktycznego po zaprzestaniu przyjmowania leku początkowego (średnia długość obserwacji, 160 dni, zakres od 0 do 475).
Dyskusja
To prospektywne badanie porównało dwie dawki doustnego trimetoprimu-sulfametoksazolu z aerozolizowaną pentamidyną jako główną profilaktykę przeciwko PCP u pacjentów zakażonych HIV z liczbą komórek CD4 poniżej 200 na milimetr sześcienny. Analiza pośrednia wyraźnie wykazała, że pierwotna profilaktyka przeciwko PCP z doustnym trimetoprimem-sulfametoksazolem była bardziej skuteczna niż w przypadku aerozolu pentamidyny. Skumulowana częstość występowania PCP wśród pacjentów leczonych trimetoprimem-sulfametoksazolem wynosiła zero, podczas gdy wśród pacjentów leczonych pentamidyną wynosiła 11% (p = 0,002)
[podobne: objawy dny moczanowej, jak wygląda półpasiec, emanera cena ]