Azytromycyna i ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych AD 4

Spośród nich 22 (64,6 na milion kursów) to nagłe zgony sercowe. Podczas dopasowanych 5-dniowych przerw wśród osób, które nie przyjmowały antybiotyków, odnotowano 41 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych (29,8 na milion okresów) i 33 nagłe zgony sercowe (24,0 na milion okresów). W ciągu pierwszych 5 dni kuracji amoksycyliną odnotowano 42 zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych (31,5 na milion kursów) i 29 nagłych zgonów sercowych (21,8 na milion kursów). Ryc. 1. Skumulowana częstość występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów, którzy przyjmowali azytromycynę i osoby, które nie przyjmowały badań Antybiotyki w okresie 10-dniowym. Okres dziesięciu dni rozpoczął się wraz z datą wypełnienia recepty dla pacjentów przyjmujących azytromycynę, z dopasowanym okresem dla osób, które nie przyjmowały badanych antybiotyków (grupa referencyjna). Skumulowana częstość występowania w grupie referencyjnej nie została skorygowana; skumulowana częstość występowania w grupie pacjentów przyjmujących azytromycynę została skorygowana o czynniki demograficzne i wskaźnik skłonności, przez pomnożenie nieskorygowanej częstości przez stosunek skorygowanego do nieskorygowanego współczynnika ryzyka dla okresu 10-dniowego.
Po porównaniu 5-dniowego leczenia azytromycyną z dopasowanym czasem braku leczenia antybiotykami, azytromycyna wiązała się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowych i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny podczas tego pięciodniowego okresu (Ryc. i Tabela 2). W przypadku zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych współczynnik ryzyka wynosił 2,88 (przedział ufności 95% [CI], 1,79 do 4,63; P <0,001); ryzyko wzrosło zarówno w przypadku nagłej śmierci sercowej, jak i innych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Chociaż nie było zwiększonego ryzyka zgonu z przyczyn nie sercowo-naczyniowych, ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny było zwiększone (współczynnik ryzyka 1,85; 95% CI, 1,25 do 2,75; P = 0,002). Przez okres 10 dni po zapełnieniu receptą stosowanie azytromycyny wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (współczynnik ryzyka 1,86; 95% CI, 1,27 do 2,73; P = 0,002), ale ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny nie zwiększył się znacząco (współczynnik ryzyka, 1,27; 95% CI, 0,92 do 1,75, P = 0,20). Przeciwnie, stosowanie amoksycyliny nie wiązało się z istotnie zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub bez układu sercowo-naczyniowego lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny podczas pierwszych 5 lub wszystkich 10 dni leczenia (tabela 2 i ryc. w dodatkowym dodatku) .
Ryc. 2. Ryc. 2. Skumulowana częstość występowania zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i zgonów z jakiejkolwiek przyczyny u pacjentów, którzy przyjmowali azytromycynę lub amoksycylinę w okresie 10-dniowym. Okres 10-dniowy rozpoczął się wraz z datą wypełnienia recepty. Skumulowana częstość występowania u pacjentów przyjmujących amoksycylinę (grupa odniesienia) nie została skorygowana; skumulowana częstość występowania u pacjentów przyjmujących azytromycynę została skorygowana o czynniki demograficzne i wskaźnik skłonności, przez pomnożenie nieskorygowanej częstości przez stosunek skorygowanych do nieskorygowanych współczynników ryzyka w okresie 10-dniowym.
5-dniowy cykl leczenia azytromycyną w porównaniu z pierwszymi pięcioma dniami leczenia amoksycyliną wiązał się ze znacznym wzrostem ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (współczynnik ryzyka 2,49; 95% CI, 1,38 do 4,50; P = 0,002) i zgonu z dowolnej przyczyny (współczynnik ryzyka, 2,02; 95% CI, 1,24 do 3,30; P = 0,005) (rysunek 2 i tabela 10 w dodatkowym dodatku). Tak więc pacjenci, którzy przyjmowali azytromycynę, szacowali 47 dodatkowych zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych na milion 5-dniowych kursów terapii. Alternatywne analizy, w tym analiza z powtarzanymi pomiarami, analiza stratyfikowana według oceny skłonności oraz analiza za pomocą modelu obejmującego warunki dla innych leków proarytmicznych, dały podobne wyniki (Tabela 11 w dodatkowym dodatku). Ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych było istotnie wyższe w okresie 10-dniowym (współczynnik ryzyka 1,87; 95% CI, 1,16 do 3,01; P = 0,01) (ryc. 2), chociaż ryzyko to nie wzrosło w dniach od 6 do 10. ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny nie uległo znacznemu zwiększeniu w ciągu 10-dniowego okresu.
W porównaniu z pacjentami, którzy przyjmowali amoksycylinę, ci, którzy przyjmowali cyprofloksacynę, nie mieli zwiększonego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych ani zgonu z jakiejkolwiek przyczyny podczas 10-dniowego cyklu leczenia, podczas gdy wystąpiła nieistotna tendencja do zwiększonego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów przyjmujących cyprofloksacynę. stosowanie lewofloksacyny (współczynnik ryzyka, 1,50; 95% CI, 0,82 do 2,72; P = 0,18) (ryc. 2 w dodatkowym dodatku). Pięciodniowe leczenie azytromycyną w porównaniu z pierwszymi 5 dniami leczenia ciprofloksacyną wiązało się
[hasła pokrewne: stomatologia, nefrolog Wrocław, leczenie dzieci ]
[patrz też: pirymidyna, usg jamy brzusznej bydgoszcz, przymiotno kanadyjskie ]